REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI „Zâmbetele frumoase se întrețin” | GIVEAWAY INSTAGRAM

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

1.1. Organizatorul Concursului „Zâmbetele frumoase se întrețin” (denumit în continuare „Concurs”) este SC Optimal Dent Art SRL cu sediul în Pitești, Strada Take Ionescu, nr. 10, bl. N2, scara A, parter, ap. 1, CUI 31696647, reprezentată legal de către Ioana Mușat, în calitate de Administrator, denumit în continuare “ADMINISTRATOR”.

Selectarea, anunțarea câștigătorilor, validarea câștigătorilor și livrarea premiilor, vor fi realizate și operate de către SC Optimal Dent Art SRL.

1.3. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit în continuare “Regulamentul”) şi se desfăşoară în conformitate cu dispozițiile legale, fiind obligatoriu pentru toți participanții.

Regulamentul precum și detaliile Concursului sunt disponibile fiecărui solicitant în mod gratuit pe website-ul www.dentalid.ro (denumită în continuare „site-ul Dental ID”) și pe contul de Instagram Dental ID (www.instagram.com/dentalidro) în secțiunea BIO, pe toată durata de valabilitate a Concursului.

1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica unilateral Regulamentul pe parcursul desfășurării Concursului, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta desfășurarea Concursului, având obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială, pe contul de Instagram Dental ID (www.instagram.com/dentalidro). Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puțin 12 ore înainte de intrarea lor în vigoare.

1.5. Participanților la Concurs li se pune în vedere că Regulamentul este redactat în conformitate cu politica Facebook și Instagram de organizare a promoțiilor, valabilă la data demarării Concursului și orice modificare a politicii de organizare a promoțiilor poate atrage după sine și modificarea prezentului Regulament.

Totodată, participanților li se pune în vedere că prezentul Concurs, independent de organizarea acestuia pe pagina oficială de Facebook Dental ID (www.facebook.com/Dental.ID.Bucharest) și pe contul de Instagram Dental ID (www.instagram.com/dentalidro), nu este organizat, inițiat, supervizat, sponsorizat, administrat, asociat sau promovat de Facebook sau Instagram, iar mărcile promovate sau produsele/serviciile acordate ca premii în cadrul Concursului nu sunt finanțate (total sau parțial) de Facebook sau Instagram.

SECȚIUNEA 2. ARIA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

2.1 Concursul este organizat exclusiv în mediul virtual (online), respectiv pe rețeaua de socializare Facebook, la adresa www.facebook.com/Dental.ID.Bucharest și pe rețeaua de socializare Instagram, la adresa www.instagram.com/dentalidro, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

SECȚIUNEA 3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

3.1 Concursul începe la data de 24.07.2021 și se va desfășura până la data de 03.08.2021, ora 10:00. (denumită în cele ce urmează „Perioada Concursului”). Ora la care se publică postarea în legatură cu Concursul pe contul oficial al Dental ID, în cursul zilei de 24.07.2021, se consideră ora de începere a Concursului.

3.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a reduce/prelungi în mod unilateral perioada Concursului, după caz, dar nu înainte de a anunța acest lucru public pe pagina oficială de Facebook Dental ID (www.facebook.com/Dental.ID.Bucharest) sau pe pagina de Instagram dedicată Concursului (www.instagram.com/dentalidro) și de a-și actualiza prezentul Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor.

3.3 În cazul în care, cel târziu până la data de 03.08.2021, ora 10:00, Organizatorul constată că nu există cel puțin o înregistrare validă, Concursul se anulează în mod automat la acea dată, fără a mai fi necesară anunțarea prealabilă sau îndeplinirea oricărei alte formalități.

SECȚIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 Poate participa la Concurs orice persoană fizică, cetățean român cu domiciliul sau reședința în România, care a împlinit vârsta de 18 (optsprezece) ani la data începerii Concursului și care este posesorul legal al unui cont personal de Instagram, cu date reale privind identitatea și posibilitatea de contactare a acestuia (nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon) și care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial (denumiți în continuare „Participanții”). Persoanele cu vârsta mai mică de 18 (optsprezece) ani la data demarării Concursului nu pot participa.

4.2 Angajații Organizatorului, angajații și colaboratorii Organizatorului, precum și soții sau rudele acestora până la gradul al IV-lea inclusiv nu au dreptul de a participa la Concurs.

4.3 Participantul la acest Concurs trebuie să fie un „posesor legal”, persoană fizică, al unei adrese de e-mail și posesor al unui cont valid în rețeaua de socializare Instagram (www.instagram.com) sau Facebook (www.facebook.com) în perioada de desfășurare a Concursului. „Posesor legal” este denumită orice persoană fizică căreia i s-a dat în folosință o adresă de e-mail de către un distribuitor de servicii de Internet sau altă organizație (companie, instituție etc.) care are dreptul să creeze și să desemneze domenii asociate cu adresele de e-mail.

4.4 Se prezumă că fiecare participant deține cu titlu legal contul Instagram cu care acesta participă la Concurs. Organizatorul nu are obligația de a verifica și de a certifica titlul Participantului asupra contului Instagram cu care acesta participă la Concurs și nu poate fi ținut răspunzator pentru lipsa titlului sau orice utilizări neautorizate a acestuia de către Participant.

4.5 Pentru a putea participa la Concurs, participantul trebuie să ia la cunoștință și să accepte prezentul Regulament. Participarea echivalează cu acceptarea integrală, fără obiecțiuni, de către Participanți a prezentului Regulament, inclusiv prevederile acestuia în materia protecției datelor cu caracter personal.

SECȚIUNEA 5. PREMIILE ACORDATE

5.1. În cadrul Concursului, se va acorda 1 premiu. Acest premiu constă în: 1 periuță de dinți electrică Philips Sonicare EasyCare HX6511, 1 apă de gură The Humble și discount de 50% la pachetul PREMIUM de igienizare în cadrul clinicii Dental ID (opțional).

5.2 Valoarea totală premiilor este de 445 RON inclusiv TVA.

5.2. Câștigătorul premiului nu poate solicita modificarea caracteristicilor premiului sau preschimbarea acestuia în bani.

SECȚIUNEA 6. MECANISMUL CONCURSULUI

6.1 Pentru a participa la Concurs și pentru a putea câștiga premiul acordat, Participanții care îndeplinesc condițiile de participare, menționate în Secțiunea 4 – „DREPTUL DE PARTICIPARE” din prezentul Regulament, trebuie să urmeze întocmai pașii menționați în următorul mecanism:

a) Participantul va accesa pagina oficială de Facebook Dental ID la adresa www.facebook.com/Dental.ID.Bucharest SAU contul de Instagram Dental ID la adresa www.instagram.com/dentalidro, unde va putea găsi postarea de concurs;

b) Participantul va posta un comentariu la postarea de concurs răspunzând la întrebarea „ Când consideri că este cazul să te prezinți la o igienizare profesională în cabinetul dentar?” și alegând doi prieteni cărora să le dea tag în același comentariu;

c) Participantul trebuie să dea Follow/Urmărește contului de Instagram Dental ID (www.instagram.com/dentalidro) și Like/Apreciază paginii de Facebook Dental ID (www.facebook.com/Dental.ID.Bucharest)

c) Se va lua în considerare numai prima înscriere (comentariu) pentru fiecare Participant, indiferent de platforma utilizată. Dacă vor exista mai multe înscrieri (comentarii) operate de același Participant în cadrul Concursului, chiar și pe platforme de socializare diferite, se va lua în considerare prima înscriere pentru fiecare user care comentează la postarea Concursului;

d) Participanții vor fi singurii răspunzători pentru orice încălcare a legislației în materia drepturilor de proprietate intelectuală și publicitate, precum și orice alt domeniu relevant.

6.2 Fiecare Participant trebuie să respecte următoarele cerințe obligatorii în vederea înscrierii și participării sale valabile la Concurs:

– Comentariul înregistrat de către un Participant cu conținut pornografic, ofensator, care conține injurii, care descrie orice formă de violență sau prezintă scene în care se produce durere cuiva sau scene de violență sexuală sau de cruzime, scene care prezintă sau sugerează acte sexuale, care prezintă arme de orice fel, care constituie o încălcare a legii sau orice modalitate prin care aceasta ar putea fi încălcată, care prezintă consum de droguri sau alte substanțe ilegale, care prezintă consum excesiv de alcool, care promovează rasismul, sexismul, homofobia, discriminarea etnică sau socială, care dovedesc un caracter abuziv, indecent, calomniator sau obscen, care poate aduce prejudicii unei persoane și/sau încalcă dreptul la imagine al unei persoane, afaceri sau întreprinderi, care sunt protejate de drepturi de autor, care conțin publicitate sau materiale promoționale ale unor terți, care conține amenințări către orice terță persoană, loc, afacere sau grup, nu trebuie să lezeze intimitatea, dreptul la viață privată și/sau alte drepturi ale oricăror terțe persoane, societăți sau entități și nu trebuie să încalce în niciun alt mod legile și reglementările aplicabile, comentariile care conțin mesaje sau imagini cu conținut licențios sau antisocial nu vor fi acceptate pentru înscrierea în Concurs.

6.3 Participantul nu va încărca materiale comerciale, publicitare şi nici nu va transmite comentarii de natură comercială care, în mod direct sau indirect promovează anumite produse sau servicii, promoții, campanii, conțin referiri sau mesaje cu privire la mărci înregistrate sau neînregistrate, conțin aluzii la mărcile de țigarete sau alcool, mesaje adresate minorilor sau care fac referire la minori.

6.4 De asemnenea, este interzisă solicitarea adresată de către un Participant altor Participanți să devină membri/utilizatori/vizitatori ai vreunui site, grup de discuție, organizație etc.

6.5 Comentariile sau imaginile încadrate în situațiile descrise la punctele 6.2 şi 6.3 vor fi eliminate înainte de desemnarea câştigătorului.

6.6 Participantul este singurul responsabil pentru consecințele directe sau indirecte ale publicării comentariilor și/sau imaginilor în cadrul Concursului pe contul de Instagram al Dental ID. Sub niciun fel de circumstanțe, Organizatorul nu poate fi găsit răspunzător pentru orice fel de material (comentarii, imagini), orice fel de erori sau omisiuni în cuprinsul acestora, pierderi sau daune de orice fel care au rezultat din accesarea de către Participanți a paginii oficiale de Facebook Dental ID (www.facebook.com/Dental.ID.Bucharest) sau a contului de Instagram Dental ID  (www.instagram.com/dentalidro) și a participării la Concurs.

Organizatorul nu este responsabil pentru faptul că terțe părți pot utiliza comentariile sau imaginile pe care Participanții la Concurs le postează sau le fac disponibile în spațiul dedicat Concursului şi nu numai. De asemenea, Participanții îşi asumă întreaga răspundere civilă şi penală pentru comentariile pe care le transmit sau le publică în spațiul dedicat Concursului pe pagina oficială de Facebook Dental ID (www.facebook.com/Dental.ID.Bucharest) sau pe contul de Instagram Dental ID  (www.instagram.com/dentalidro)

6.7. În ceea ce priveşte conținutul trimis de Participanți pe paginile rețelelor sociale a Dental ID (text, imagini etc.), Organizatorul poate să utilizeze, distribuie, reproducă, modifice, adapteze şi să afişeze public acest conținut în scopul promovării sau îmbunătățirii contului de Instagram sau Facebook, precum şi în orice alt scop consideră necesar şi util.

În acest sens, prin participarea la Concurs în conditiile Regulamentului, Participantii înțeleg, acceptă și sunt de acord cu faptul ca Organizatorul poate să utilizeze, distribuie, reproducă, modifice, adapteze și să afișeze public acest conținut în scopul promovării sau îmbunătățirii paginii oficiale de Facebook Dental ID (www.facebook.com/Dental.ID.Bucharest)  sau contului de Instagram (www.instagram.com/dentalidro), precum și în orice alt scop, fără ca ei sa poată emite vreo pretenție de orice natură față de Organizator ce ar decurge din aceste raporturi.

6.8 Organizatorul are următoarele drepturi:

– trimiterea unui comentariu text nu este o garanție că persoana va participa la Concurs, Organizatorul având dreptul să refuze/descalifice orice comentariu care nu respectă prevederile acestui Regulament;

– Organizatorul are dreptul de a înlătura de pe pagina de Instagram comentariile trimise de către Participanți, dacă ulterior publicării Organizatorul descoperă că nu au fost îndeplinite condițiile Concursului;

– Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea, costurile acestui Concurs, desfăşurarea în bune condiții a acestuia. În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câştigarea în mod nelegal sau neregulamentar de premii, Organizatorul va notifica autoritățile competente cu privire la aceste fapte şi totodată va putea solicita atragerea răspunderii respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECȚIUNEA 7. SELECTAREA CÂŞTIGĂTORULUI ŞI ACORDAREA PREMIULUI

7.1. Câştigătorii vor fi desemnați cu ajutorul website-ului random.org. Vom acorda 1 (un) premiu pentru 1 (un) Participant, iar următorii 3 (trei) vor fi rezervele acestuia.

Se va alege 1 (un) câștigător și 3 (trei) rezerve pentru acesta. În situația în care câștigătorul refuză premiul acordat sau nu poate fi contactat, se va alege prima rezervă în ordinea numerotării în lista finală.

Câștigătorul va fi anunțat printr-o postare sau comentariu pe pagina oficială de Facebook Dental ID (www.facebook.com/Dental.ID.Bucharest) și pe contul de Instagram Dental ID (www.instagram.com/dentalidro) în data de 03.08.2021. Câștigătorul trebuie să răspundă în termen de maxim 48 ore pentru confirmarea acceptului cu privire la desemnarea sa în calitate de câștigător.

În cazul în care niciun participant nu îndeplinește condițiile din prezentul Regulament, Concursul va fi declarat nul.

7.2. Organizatorul îşi declină orice răspundere în situația în care Participantul nu răspunde la comentariul sau mesajul transmis în/din cadrul postării de concurs în termen de 48 (patruzeci și opt) ore de la anunțarea câștigătorului sau pentru orice situații în care Participantul nu poate fi contactat, excluzând culpa Organizatorului. Participantul care nu poate fi contactat, conform prezentului Regulament va fi desemnat necâştigător și se va trece la contactarea primei rezerve desemnate, conform procedurii de mai sus.

7.3. După validarea câştigătorului, numele de utilizator al acestuia şi premiul acordat vor fi făcute publice prin afișarea pe pagina oficială de Facebook Dental ID (www.facebook.com/Dental.ID.Bucharest) și pe contul de Instagram Dental ID (www.instagram.com/dentalidro).

7.4. Participantul declarat câştigător are posibilitatea de a opta cu privire la refuzul de a intra în posesia Premiului prin intermediul unui mesaj transmis Organizatorului.

7.5. Refuzul exprimat în aceste condiții va fi consemnat de Organizator şi se consideră a fi irevocabil, Organizatorul declarându-l necâştigător şi trecând la contactarea rezervei în ordinea desemnării conform programului de distribuție a premiilor.

SECȚIUNEA 8. LIMITAREA RĂSPUNDERII

8.1. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea la Concurs, cauzate de providerul de internet sau conexiunea la internet a persoanei care doreşte să se înscrie la Concurs. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa întreruperile/disfuncționalitățile neanunțate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern din cauza aglomerării rețelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita înscrierea în Concurs în perioada de desfăşurare a Concursului.

8.2. Totodată, Organizatorul va fi exonerat de răspundere şi nu va fi implicat în niciun litigiu legat de deținerea cu titlu valabil a conturilor de Instagram de pe care Participanții intră în Concurs, inclusiv ca urmare a furtului sau utilizării neautorizate a acestora.

8.3. Organizatorul nu răspunde pentru niciun fel de daune directe sau indirecte cauzate Participanților, în cazul în care aceştia primesc mesaje scrise pe telefonul mobil prin care se pretinde câştigarea unor anumite sume de bani sau premii ca urmare a participării la acest Concurs sau orice alt Concurs organizat de ADMINISTRATOR și care nu au fost transmise de Organizator conform prezentului Regulament. În acest sens, oricăror persoane care intenționează să participe la Concurs sau participă la Concurs, li se pune în vedere ca, în situația câştigării unui premiu în cadrul acestui Concurs, informarea inițială referitoare la câştigarea premiului se va face prin publicarea pe contul de Instagram Dental ID (www.instagram.com/dentalidro), a Participantului câştigător, urmând ca o confirmare a obținerii premiului să se facă prin mesaj privat după transmiterea informațiilor de către Participantul câştigător, pe email, Organizatorului.

8.4. Cu privire la înscrierea în cadrul Concursului, Participanții înțeleg că sunt singurii răspunzători de consecințele acesteia.

8.5. Totodată, la momentul înscrierii, Participantul garantează următoarele:

a) Datele de identificare solicitate la înregistrare sunt cele adevărate, furtul de identitate pedepsindu-se conform legilor existente în vigoare;

b) Nu va face cereri de trafic excesiv, nu face reclamă neautorizată (spam) de orice fel, scheme piramidale sau să se angajeze prin orice alt comportament intenționat să inhibe ceilalți Utilizatori de a utiliza acest site, sau orice alt site de internet, sau care este altfel posibil să păgubească sau să distrugă reputația Organizatorului sau reputația unei terțe părți.

8.6. De asemenea, orice persoană care vizitează pagina de Instagram aferentă Concursului este informată că se vor lua toate măsurile rezonabile în vederea cenzurării comentariilor care se vor publica pe paginile aferente Concursului. Totuşi, orice persoană care vizitează pagina de Instagram aferentă Concursului înțelege faptul că în timpul vizitării şi/sau utilizării paginilor este expus unui conținut obținut dintr-o varietate de surse şi că Organizatorul nu poate fi ținut responsabil în niciun fel de acuratețea, utilitatea, siguranța, sau drepturile de proprietate intelectuală ale materialelor de pe pagină.

8.7. Organizatorul nu garantează că nu vor exista pe pagina de Instagram sau Facebook comentarii ale unor Utilizatori care pot fi neplăcute, ofensatoare, indecente sau jignitoare. Utilizatorul înțelege faptul că în timpul vizitării şi/sau utilizării paginii de Instagram sau Facebook este expus unui conținut obținut dintr-o varietate de surse şi că Site-ul şi administratorii săi nu sunt răspunzători în niciun fel de acuratețea, utilitatea, siguranța, sau drepturile de proprietate intelectuală ale acestui conținut.

8.8. Participanții vor fi singurii răspunzători pentru orice încălcare a legislației în materia drepturilor de proprietate intelectuală şi publicitate, precum şi orice alt domeniu relevant, pentru consecințele directe sau indirecte ale publicării de comentarii în cadrul Concursului. Sub nici un fel de circumstanțe Organizatorul nu poate fi ținut răspunzător pentru orice fel de material, orice fel de erori sau omisiuni în cuprinsul acestora, pierderi sau daune de orice fel care au rezultat din accesarea de către Participanți a contului de Instagram Dental ID (www.instagram.com/dentalidro) şi a participării la Concurs.

SECȚIUNEA 9. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

9.1. Având în vedere Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul”), în vigoare începând cu data de 25.05.2018, prelucrarea datelor cu caracter a persoanelor fizice se efectuează în conformitate cu prevederile Anexei 1 la prezentul Regulament „PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL”, care face parte integrantă din acesta.

SECȚIUNEA 10. LITIGII

10.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator şi participanții la Concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente române de la sediul Organizatorului.

SECȚIUNEA 11. FORȚA MAJORĂ ŞI CAZ FORTUIT

Pentru scopul acestui Regulament, Forța Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de Organizator şi a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligațiile asumate prin Regulament, iar cazul fortuit reprezintă acel eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de cel care este ținut să îşi îndeplinească anumite obligații în baza acestui Regulament Oficial.

11.1 Dacă o situație de forță majoră sau caz fortuit, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului şi continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1351 din Noul Cod Civil. Organizatorul, dacă invocă forța majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice Participanților la Concurs pe contul de Instagram Dental ID (www.instagram.com/dentalidro) în termen de 5 (cinci) zile de la apariția evenimentului de forță majoră sau caz fortuit, existența acestuia.

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Concursului „Zâmbetele frumoase se întrețin”

Prelucrarea datelor cu caracter personal

În cazul în care utilizați pagina de Instagram www.instagram.com/dentalidro sau Facebook www.facebook.com/Dental.ID.Bucharest pentru a crea un cont sau pentru a participa la acest concurs veți respecta politicile Instagram și Facebook privind Cookie-urile, privind organizarea promoțiilor si prelucrarea datelor cu caracter personal, valabile la data demarării Concursului şi orice modificare a politicilor Facebook poate atrage după sine şi modificarea prezentului Regulament.

Totodată, participanților li se pune în vedere că prin prezentul Concurs, independent de organizarea acestuia pe site-ul www.instagram.com/dentalidro, operatorul va prelucra date cu caracter personal ale câștigătorului.

Prin prezentul Regulament, câștigătorul înțelege și consimte ca Organizatorul să-i facă public numele pe pagina de Instagram www.instagram.com/dentalidro și Facebook www.facebook.com/Dental.ID.Bucharest

SC Optimal Dent Art SRL se angajează să respecte confidențialitatea și securitatea datelor dumenavoastră cu caracter personal.

Prezenta Anexă descrie modul în care utilizăm, distribuim, protejăm și prelucrăm, în calitatea noastră de operatori de date, Datele cu Caracter Personal (astfel cum sunt definite mai jos) pe care le putem colecta în legătură cu dumneavoastră prin participarea la Concurs.

Prezenta Anexă a fost redactată ținând cont de Regulamentul General privind Protecția Datelor („GDPR”). Ne angajăm să respectăm GDPR în toate operațiunile de prelucrare a datelor în Spațiul Economic European și în orice alte cazuri în care se aplică.

Ce date cu caracter personal putem colecta

„Date cu Caracter Personal” se referă la orice informații care pot fi utilizate, singure sau în combinație cu alte informații, pentru a vă identifica. Putem colecta date cu caracter personal care vă privesc după cum urmează:

– Pentru organizarea și desfășurarea Concursului, executarea obligațiilor prevăzute în prezentul Regulament, contactarea dumneavoastră în calitate de câștigător și pentru livrarea premiului este posibil să ne comunicați nume utilizator, nume și prenume, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail, semnatură.

– În cazul în care lăsați un text pe pagina Instagram (exemplu: comentariul pe care îl furnizați în cadrul Concursului prin intermediul paginii dedicate), este posibil să colectăm respectivul text, inclusiv orice date cu caracter personal conținute de acel text (exemplu: prenumele, numele, numărul de telefon, adresa de e-mail, alte date cu caracter personal pe care le puteți furniza în acest proces).

Cum utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal

În măsura permisă de lege, folosim datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri și pe baza următoarelor temeiuri legale:

Necesitate contractuală

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă permite să participați la concursul organizat pe baza prezentului Regulament si pentru a ne exercita și proteja drepturile care rezultă din participarea dumneavoastră la Concurs.

În cazul în care nu ne furnizați anumite date cu caracter personal în vederea prelucrării descrise mai sus, este posibil să nu putem îndeplini obligațiile asumate în calitate de Organizator.

Obligație legală

Este posibil să fim obligați prin lege să colectăm și să prelucrăm anumite date cu caracter personal despre dumneavoastră. De exemplu, poate fi necesar să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru:

– a îndeplini obligațiile fiscale;

– în scop probatoriu în legatură cu activitățile de mai sus şi de arhivare: stocarea de date cu caracter personal menționate în scopurile de mai sus, în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfăşurate, pentru protejarea drepturilor în justiție şi exercitarea altor drepturi conform legii.

Interesele noastre legitime

Este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care acest lucru este necesar pentru interesele noastre legitime în calitate de societate organizatoare, inclusiv pentru a ne gestiona, promova și îmbunătăți activitatea și a ne gestiona riscurile. De exemplu, este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru:

– a preveni și detecta comportamente ilegale și a ne proteja sau pune în executare drepturile noastre legale, de exemplu, apărarea societății în cazul litigiilor;

– a ține evidența activităților desfășurate.

Consimțământul dumneavoastră

Putem solicita, de asemenea, în mod direct sau prin intermediul împuterniciților, consimțământul dumneavoastră separat pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În cazul în care am solicitat consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, puteți ulterior să retrageți acest consimțământ în orice moment contactându-ne la adresa prevăzută mai jos în secțiunea „Cum să ne contactați”, fără a aduce atingere caracterului legal al prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.

În cazul în care ne furnizați date cu caracter personal ale unor terțe părți, trebuie să vă asigurați că ați notificat respectiva terță parte înainte de a ne comunica datele sale cu caracter personal, arătându-i aceste prevederi privind confidențialitatea, explicându-i că datele sale cu caracter personal vor fi prelucrate în conformitate cu aceasta și obținând consimțământul său, dacă este cazul.

Distribuirea datelor dumneavoastră cu caracter personal către terțe părți

Nu distribuim și nu divulgăm datele dumneavoastră cu caracter personal către terțe părți în alte scopuri în afară de livrarea premiului câștigat în cadrul prezentului Concurs.

Păstrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate doar pe perioada de timp necesară în mod rezonabil pentru atingerea scopurilor prevăzute mai sus, în conformitate cu legile aplicabile, inclusiv în scopul îndeplinirii oricăror cerințe legale, de reglementare, contabile sau de raportare.

Măsuri de securitate luate pentru datele dumneavoastră cu caracter personal

Vom lua măsuri de precauție rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal împotriva pierderii, utilizării abuzive sau modificării. Printre alte măsuri, asigurăm securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal prin criptare, protejarea parolei și prin restricționarea în alt mod a accesului la datele dumneavoastră cu caracter personal.

Din păcate, transmiterea de informații pe internet nu este complet sigură si nu putem garanta securitatea datelor cu caracter personal care ne-au fost transmise prin mijloace nesecurizate; orice transmitere se face pe propriul dumneavoastră risc.

Trebuie, de asemenea, să luați în continuare măsuri pentru a vă proteja datele cu caracter personal, cum ar fi evitarea utilizării unor ID-uri de utilizator sau parole vizibile sau predictibile, schimbarea parolelor dumneavoastră la intervale regulate și asigurându-vă că nu ați divulgat parola(ele) dumneavoastră niciunei alte persoane și că nu v-ați dat acordul unei terțe părți pentru a avea acces la contul dumneavoastră de utilizator și la datele cu caracter personal.

Drepturile dumneavoastră în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal

Aveți următoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal pe care noi le prelucrăm, sub rezerva condițiilor prevăzute în legile aplicabile:

– dreptul de a afla dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de noi și de a solicita o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal și informații referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv scopurile prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, terțele părți cărora le sunt divulgate datele dumneavoastră cu caracter personal;

– dreptul de a solicita rectificarea oricăror date cu caracter personal inexacte sau incomplete;

– dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, mai exact, aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazul în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care va permite operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, însă dumneavoastră nu doriți ca noi să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră solicitați datele pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă motivele legitime ale operatorului de date prevalează asupra celor ale persoanei vizate;

– dreptul de a vă opune prelucrării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal;

– dreptul de a retrage orice consimțământ pe care l-ați acordat;

– în anumite circumstanțe, dreptul de a solicita portabilitatea datelor;

– dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a protecției datelor

– dreptul de a contesta anumite decizii automate pe care noi le luăm în legătură cu dumneavoastră și care produc efecte juridice sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să ne contactați folosind datele de contact prevăzute în secțiunea de mai jos Cum să ne contactați.

Cum să ne contactați

În cazul în care doriți să aflați mai multe despre operațiunile noastre de prelucrare, puteți să ne contactați prin intermediul adresei de e-mail dataprotection@dentalid.ro

Suntem dedicați acordării zâmbetului sănătos pe care îl meritați!

Top